欧洲农用化学品用户与分销商协

جمعية فلاحين البلدان الأوروبية و موزعي مواد حماية النباتات و الأدوية البيطرية الناشطين ضد عدم توازن الأسواق

Pan-European association of farmers and distributors of plant health products and veterinary medicines

working together against dysfunctional factors adversely affecting the market.

Assoçăo Dos Usuários E Distribuidores De Agro-Quimicos Europa

Pan-europäischer Verband von Landwirten und Vertreibern von Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneien in aktiver Zusammenarbeit gegen Funktionsstörungen, die sich negativ auf den Markt auswirken.

QUI SOMMES NOUS

ADHESION A AUDACE

PRESENTATION     legal-©     CONTACT     HUMOUR     ARCHIVES

WHO ARE WE

I JOIN AUDACE

last update 11/10/2017


 

 

 

CONFERENCES

 

 

DOSSIERS

 

 


 

AFRICA

 

MAGHREB

 

LATIN AMERICA

 

INDIA

 

ASIA

 

EASTERN EUROPE

 

NORTH AMERICA

 

 


 

 

C-114/15

Thursday 28/01/2016

Hearing

Fourth Chamber

 

 

 


 

 

 

 

Stop press - A la une


 

 

 

    (L') AUDACE récompensée  (PDF - 1383 KB)

 

 

27 October 2016 CJEU judgment handed down in veterinary medicines case

ARRĘT DE LA COUR  (PDF - 201KB)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 et 36 TFUE –Restrictions quantitatives – Importations parallčles de médicaments vétérinaires – Directive 2001/82/CE – Article 65 – Régime national d’autorisation préalable – Exclusion des éleveurs du bénéfice de la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché –Obligation de disposer d’une autorisation d’effectuer du commerce en gros – Obligation de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre d’importation – Obligations de pharmacovigilance »

JUDGMENT OF THE COURT  (PDF - 199KB)

(Reference for a preliminary ruling — Free movement of goods — Articles 34 and 36 TFEU — Quantitative restrictions — Parallel imports of veterinary medicinal products —Directive 2001/82/EC — Article 65 — National system of prior authorisation — Livestock farmers excluded from simplified marketing authorisation procedure — Obligation to hold a wholesale trading authorisation — Obligation to have an establishment within the Member State of import — Pharmacovigilance obligations)

Case C-114/15, AUDACE – audacious French farmers buy Spanish veterinary medicinal products

French farmers have been nipping over the Spanish border to go shopping for their veterinary medicinal products.

This is not allowed under French law, only French-authorised wholesalers can import veterinary drugs. The French farmers wonder if the internal market exists.

http://eulawradar.com/case-c-11415-audace-audacious-french-farmers-buy-spanish-veterinary-medicinal-products/ (EU Law Radar)

the Pau (France) Court of Appeal asked the European Cour of Justice in Luxembourg :

1. Does national legislation comply with Articles 34 to 36 TFEU in so far as it reserves access to parallel imports of veterinary medicinal products exclusively to wholesale distributors in possession of the authorisation provided for under Article 65 of Directive 2001/82/EC […], thus excluding those with retail distribution rights and livestock farmers?

2. On a proper construction of Article 65 of Directive 2001/82/EC and Article 16 of Directive 2006/123/EC […] (the ‘services’ Directive), is a Member State entitled not to recognise authorisations for the wholesale distribution of veterinary medicinal products that are issued by the competent authorities of other Member States to their own nationals and to require that those nationals additionally hold wholesale distribution authorisations issued by its own competent authorities in order to be entitled to apply for and to use authorisations for the parallel importation of veterinary medicinal products within that Member State?

3. Does national legislation comply with Articles 34, 36 and 56 TFEU and Article 16 of Directive 2006/123 in so far as it assimilates parallel importers of veterinary medicinal products to holders of an operating licence which is not required under Directive 2001/82/EC, as amended, establishing a Community Code for veterinary medicinal products, and which consequently requires such importers to have available to them an establishment in the territory of the Member State concerned and to have successfully completed all the pharmacovigilance operations provided for under Articles 72 to 79 of Directive 2001/82/EC?


MEDICAMENTS VETERINAIRES

A NEW REGULATION IN THE MAKING FOR VETERINARY MEDICINE

En France le Sénat commente le projet de Rčglement communautaire

       Veterinary medicines

 

        Le médicament vétérinaire

 

AUDACE - Deux pages Internet pour voir le chemin parcouru depuis 2002:

Libre circulation des médicaments vétérinaires /2002

Le vétérinaire, le médicament et le marché /2010

AUDACE - Two Web pages to see the ground we have covered over the past decade :

Free movement of veterinary medicines /2002

Vet'profession /2010

 

The 'EU Law Radar' finds the timing of the French farmers’ reference most propitious for it coincides with a reference from the German Supreme Court about the internal market in medicines for humans. The German court queries whether the German system of pricing medicines is akin to an import restriction. See further, Case C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung – bonuses for buying Dutch mail order medicines.

Well, at least France and Germany, the two member States reportedly leading the EU, have both a case to answer ...

 


 

Rule, Wallonia  -  over EU-Canada trade deal CETA

 

Le gouvernement Wallon s'est battu pour cela.

« Les tribunaux privés ne verront pas le jour et c'est une cour publique qui arbitrera les litiges. Nos PME seront protégées et les multinationales devront se conformer aux nouvelles rčgles ».  Un nouveau standard pour négocier de futurs traités!

The Walloon government is setting new standards for future treaty negotiations

Wallonia has been nervous about exposing its agricultural sector to competition from Canadian farmers. Furthermore, it had raised objections to a proposed court system for settling disputes between foreign investors and governments.  "Private courts will not see the day and it is a public court which will arbitrate disputes. Our SMEs will be protected and multinationals will have to comply with new rules."

 

There are few political moments where a decision commits so much to our future.

 


 Don't leave us this way.

   Help us make this EU a worthwhile democracy!

           And meet the Challenges of 21st Century Globalisation. 

 HSE-CRD the British Competent Authorities' official line in the aftermath of the Brexit referendum:

The UK Government is considering its response to the referendum vote.  HSE will continue as normal in the operation of the regulatory processes for all chemicals regimes.  Further details of the Government response will emerge in due course. There are no immediate consequences for how we work and regulate.


François Descy   L'Avenir 

Le premier chimiste mondial BASF


Adam Clarke  Farmers Weekly  -  Rob Gladwin  BASF  -  Hazel Doonan  Agricultural Industries Confederation (AIC) 

 

Phoenix Scientific Innovation PSI (UK) Ltd 's response

Single market :  Free movement of Plant Protection Products 

 

 

Les Dossiers épineux de l’agriculture
     The thorny problems of agricultural
Affairs

 

 

 

Antidumping

   general   -   suspension   -   T-498/04


 

 

Single market -Free movement of Plant Protection Products

     Marché Unique - Libre circulation des Produit PhytoPharmaceutiques


 

 

Generics

     Generic Plant Protection Products

     Produit PhytoPharmaceutiques génériques


 

 

VET

     Veterinary medicines

     Le médicament vétérinaire


 

 

BASF

     THE CHEMICAL COMPANY

     Le premier chimiste mondial


 

 

Nitrates

     Nitrate en question     -     ADICARE symposium


 

 

Marketing the environment

     Green marketing

     Marketing vert


 

 

Ecology

     Sustainable agriculture

     Agriculture durable


 

 

Ecology  supported by the industry

     Carefully thought out agricultural practices, a new concept ?

     Agriculture raisonnée


 

 

Persistent Organic Pollutants POP

     The dirty dozen

     Les douze salopards


 

 

World Trade Organisation   -   Organisation Mondiale du Commerce

     WTO - OMC


 

 

Patent, innovation and the general interest

Brevet innovation et intéręt général

     I P

 

 

  2006  -  2007  -  2009 2010

 


 

International Conference PMFAI

Ramada-Goa

India 10-11 Nov2016

Download brochure

DON'T  MISS THE OPPORTUNITY TO MEET ALL INDIAN SUPPLIERS


 

SEMENCE

Seeds and the Law

< click

 

Semences et Droit
L'emprise d'un modčle économique dominant sur une réglementation sectorielle

Seeds and the Law
Sectoral regulation governed by one business model


 

 

IPR-GMO :

Farmers' rights

States sovereignty 

 

By Catherine Saez  « Intellectual Property Rights And Genetically Modified Organisms: A Fateful Combination ... » 

>> read more

 

« Droits de propriété intellectuelle et organismes génétiquement modifiés : une combinaison fatale ... » 

 >> lire la suite

 

By David Cronin  «  Leading pharmaceutical companies are using the patent system to delay the entry of generics  ... » 

>> read more


     
     

 

[ accueil - home ]  [ presentation ]  [ legal-© ]  [ contact ]

[ news - archive - actualité [ legal update - veille juridique ]  [judiciaire - legal action ] 

 [ Brazil ]  [ letter from America ]  [ forum ] [ humour ]

 

 

 

 

 

Lost in translation ...  

 

欧洲农用化学品用户与分销商协

 

AUDACE ch

 

 

Sammenslutningen af brugere og distributřrer af plantebeskyttelsesmidler i Europa

 

AUDACE da

 

 

Verband der Nutzer und Vertreiber von Agrarchemikalien in Europa

 

AUDACE de

 

 

Association of Users and Distributors of AgroChemicals in Europe

 

AUDACE en

 

 

Euroopan maatalouskemikaalien käyttäjien ja jakelijoiden yhdistys

 

AUDACE fi

 

 

Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne

 

AUDACE fr

 

 

Associazione degli utilizzatori e distributori del settore AgroChimico Europeo

 

AUDACE it

 

 

Vereniging van Gebruikers en Distributeurs van Agrochemie in Europa

 

AUDACE nl

 

 

Zrzeszenie Użytkowników i Dystrybutorów Europejskiej Agrochemii

 

AUDACE pl

 

 

Assoçăo Dos Usuários E Distribuidores de Agro-Quimicos Europa

 

AUDACE pt

 

 

Asociatia utilizatorilor si distributorilor de Agrochimie europeeana

 

AUDACE ro

 

Ассоциация Фермеров И Дистрибьюторов Европейских Агрохимических Продуктов

АФДЕАП ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIONET  europa  

Home http://eurovoc.europa.eu/drupal/ 

Multilingual Thesaurus of the European Union

Multilingual keyboard :  Russian - Русский  clavier russe

  

Agriculture

عربي: زراعة
Български: Селско стопанство
Čeština: zemědělství
Dansk: landbrug
Deutsch: Landwirtschaft
Ελληνικά: γεωργία/γεωργικός τομέας
English: agriculture
English (US): agriculture
Espańol: agricultura
Eesti keel: pőllumajandus
Euskara: nekazaritza; laborantza
Suomi: maatalous
Magyar: mezőgazdaság
Italiano: agricoltura
Nederlands: landbouw
Norsk: landbruk
Polski: rolnictwo
Portuguęs: agricultura
Русский: сельское хозяйство
Slovenčina: poľnohospodárstvo
Slovenščina: kmetijstvo
Svenska: jordbruk; lantbruk

 

Agroindustrie

عربي: تصنيع المنتجات الزراعية
Български: Агроиндустрия (агропромишленост)
Čeština: agroprůmysl
Dansk: landbrugsindustri
Deutsch: Agrarindustrie
Ελληνικά: γεωργοβιομηχανία/γεωργική βιομηχανία
English: agroindustry
English (US): agroindustry
Espańol: agroindustria
Eesti keel: agrotööstus
Euskara: agroindustria; nekazaritza-industria; laborantza-industria
Suomi: maatalouteen liittyvä teollisuus
Magyar: mezőgazdasági ipar
Italiano: agroindustria
Nederlands: agro-industrie
Norsk: landbruksindustri
Polski: przemysł rolno-spożywczy
Portuguęs: agro-indústria
Русский: агроиндустрия
Slovenčina: agrárny priemysel
Slovenščina: agroživilska industrija
Svenska: agroindustri

 

Agro-alimentaire

عربي: الغذاء الزراعي
Български: Хранителна промишленост
Čeština: potraviny zemědělské
Dansk: landbrugsfřdevare
Deutsch: Landwirtschafts- und Ernährungssektor
Ελληνικά: γεωργικό τρόφιμο
English: agri-foodstuff
English (US): agri-foodstuff
Espańol: industria agroalimentaria
Eesti keel: agraartööstus
Euskara: nekazaritzako elikagaien industria; laborantzako elikagaien industria
Suomi: maataloudesta saatavat elintarvikkeet
Magyar: élelmiszeripar
Italiano: industria agro-alimentare
Nederlands: agrovoeding
Norsk: landbruks- og matvareindustri
Polski: przemysł rolno-spożywczy
Portuguęs: indústria agro-alimentar
Русский: производство продуктов питания в сельском хозяйстве
Slovenčina: poľnohospodárske potraviny
Slovenščina: živilskopredelovalna industrija
Svenska: livsmedel frĺn lantbruksproduktionen

 

Production alimentaire (agriculture)

عربي: الإنتاج الغذائي (زراعة)
Български: Производство на храна (селско стопанство)
Čeština: produkce potravin [zemědělství]
Dansk: fřdevareproduktion (landbrug)
Deutsch: Lebensmittelerzeugung
Ελληνικά: τροφική παραγωγή [γεωργία]
English: food production (agriculture)
English (US): food production (agriculture)
Espańol: producción de comida (agricultura)
Eesti keel: toidu[aine]tootmine
Euskara: elikagai-ekoizpen (nekazaritza); elikagai-produkzio (nekazaritza)
Suomi: elintarviketuotanto
Magyar: élelmiszertermelés (mezőgazdaság)
Italiano: produzione alimentare (agricoltura)
Nederlands: voedselproductie (landbouw)
Norsk: matvareproduksjon
Polski: produkcja żywności
Portuguęs: produçăo de alimentos (agricultura)
Русский: производство сельскохозяйственных продуктов питания
Slovenčina: produkcia potravín (poľnohospodárska)
Slovenščina: (kmetijsko) pridelovanje hrane, proizvodnja hrane
Svenska: jordbruks- och livsmedelsproduktion

 

Production végétale

Български: Заводска продукция
Čeština: výroba rostlinná
Dansk: planteproduktion
Deutsch: Pflanzenproduktion
Ελληνικά: φυτική παραγωγή
English: plant production
English (US): plant production
Espańol: producción
Eesti keel: taimesaaduste toodang
Euskara: landare-produkzio; landare-ekoizpen
Suomi: kasvintuotanto
Magyar: növénytermesztés
Italiano: produzione di piante
Nederlands: plantenopbrengst
Norsk: planteproduksjon
Polski: produkcja roślinna
Portuguęs: produçăo vegetal
Русский: заводское производство
Slovenčina: rastlinná výroba
Slovenščina: rastlinska proizvodnja
Svenska: växtodling; växtkultur

 

Agriculture Biologique

عربي: زراعة عضوية
Български: Органично земеделие
Čeština: zemědělství ekologické
Dansk: biologisk landbrug
Deutsch: Biologischer Landbau
Ελληνικά: βιολογική καλλιέργεια
English: organic farming
English (US): organic farming
Espańol: agricultura biológica
Eesti keel: mahepőllumajandus
Euskara: nekazaritza ekologiko; nekazaritza biologiko
Suomi: biodynaaminen viljely
Magyar: biogazdálkodás
Italiano: coltura biologica
Nederlands: biologische landbouw
Norsk: řkologisk jordbruk
Polski: rolnictwo ekologiczne
Portuguęs: agricultura biológica
Русский: применение в сельскохозяйственной деятельности только органических удобрений
Slovenčina: organické poľnohospodárstvo
Slovenščina: organsko kmetijstvo
Svenska: ekologiskt jordbruk; biodynamisk odling

 

Agriculture intensive

عربي: الزراعة الكثيفة
Български: Интензивно земеделие
Čeština: zemědělství intenzivní
Dansk: intensivt landbrug
Deutsch: Intensivlandwirtschaft
Ελληνικά: εντατική καλλιέργεια
English: intensive farming
English (US): intensive farming
Espańol: agricultura intensiva
Eesti keel: intensiivpőllumajandus
Euskara: nekazaritza intentsibo
Suomi: tehoviljely
Magyar: belterjes gazdálkodás
Italiano: coltura intensiva
Nederlands: intensieve landbouw
Norsk: intensivt jordbruk
Polski: gospodarka intensywna
Portuguęs: exploraçăo agrícola intensiva
Русский: интенсивное фермерское хозяйство
Slovenčina: intenzívne hospodárenie na pôde
Slovenščina: intenzivno kmetijstvo
Svenska: intensivt lantbruk; ĺkerbruk

 

impact de l'agriculture sur l'environnement

Български: Въздействие на селското стопанство върху околната среда
Čeština: vliv zemědělství na prostředí životní
Dansk: landbrugets indvirkning pĺ miljřet
Deutsch: Umweltbelastung durch Landwirtschaft
Ελληνικά: επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον
English: environmental impact of agriculture
English (US): environmental impact of agriculture
Espańol: impacto ambiental de la agricultura
Eesti keel: pőllumajanduse keskkonnamőju
Euskara: nekazaritzaren ingurugiro-inpaktu; nekazaritzaren ingurugiroaren gaineko er
Suomi: maatalouden vaikutus ympäristöön
Magyar: mezőgazdaság környezeti hatása
Italiano: impatto ambientale dell'agricoltura
Nederlands: invloed van landbouw op het milieu
Norsk: miljřbelastning fra landbruk
Polski: oddziaływanie rolnictwa na środowisko
Portuguęs: impacte ambiental (agricultura)
Русский: воздействие сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду
Slovenčina: vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie
Slovenščina: vpliv kmetijstva na okolje
Svenska: jordbrukets miljöpĺverkningar

 

Procédé chimique de lutte contre les nuisibles

عربي: المكافحة الكيماوية للحشرات
Български: Химическо регулиране на вредители
Čeština: ochrana proti škůdcům chemická
Dansk: kemisk (skadedyrs)bekćmpelse
Deutsch: Chemische Schädlingsbekämpfung
Ελληνικά: χημική καταπολέμηση των παρασίτων
English: chemical pest control
English (US): chemical pest control
Espańol: control químico de plagas
Eesti keel: keemiline kahjuritőrje
Euskara: izurriteen kontrol kimiko
Suomi: kemiallinen tuholaisten torjunta
Magyar: kártevő ellen vegyi védekezés
Italiano: controllo chimico
Nederlands: chemische bestrijding
Norsk: kjemisk bekjemping
Polski: zwalczanie szkodników metodami chemicznymi
Portuguęs: controlo químico de pragas
Русский: борьба с вредителями химическими методами
Slovenčina: chemická ochrana proti škodcom
Slovenščina: kemično zatiranje škodljivcev
Svenska: kemisk bekämpning (av skadedjur)

 

Poduit agrochimique

Български: Агрохимикали
Čeština: agrochemikálie
Dansk: landbrugskemikalie
Deutsch: Agrochemikalie
Ελληνικά: αγροχημικός/αγροχημική ουσία
English: agrochemical
English (US): agrochemical
Espańol: agroquímicos
Eesti keel: agrokemikaal
Euskara: produktu agrokimiko; nekazaritzako produktu kimiko
Suomi: maatalouskemikaali
Français: produit agrochimique
Magyar: agrokémiai
Italiano: prodotto chimico per l'agricoltura
Nederlands: agrochemisch
Norsk: landbrukskjemikalie
Portuguęs: produtos agro-químicos
Русский: агрохимикат
Slovenčina: agrochemikálie
Slovenščina: agrokemično sredstvo
Svenska: agrokemisk

 

Poduit phytopharmaceutique

Български: Препарат за растителна защита
Čeština: prostředek na ochranu rostlin
Dansk: plantebeskyttelsesmiddel
Deutsch: Pflanzenschutzmittel
Ελληνικά: φυτοπροστατευτικό προϊόν
English: plant protection product
English (US): plant protection product
Espańol: productos fitosanitarios
Eesti keel: taimekaitsevahend
Euskara: landareak babesteko produktu; landareen osasunerako produktu
Suomi: kasvinsuojelutuote
Magyar: növényvédő termék
Italiano: prodotto fitosanitario
Nederlands: gewasbeschermingsmiddel
Norsk: plantevernmiddel
Polski: środek ochrony roślin
Portuguęs: fitofármacos
Русский: продукт для защиты растений
Slovenčina: prostriedok na ochranu rastlín
Slovenščina: sredstvo za zaščito rastlin
Svenska: växtskyddsmedel

 

Crop protection

Български: Опазване на реколтата
Čeština: ochrana sklizně
Dansk: afgrřdebeskyttelse
Deutsch: Pflanzenschutz
Ελληνικά: προστασία των καλλιεργειών/φυτική προστασία
English: crop protection
English (US): crop protection
Espańol: protección de cosechas
Eesti keel: taimekaitse
Euskara: laboreen babes
Suomi: kasvinsuojelu
Magyar: termésvédelem
Italiano: protezione delle colture
Nederlands: gewasbescherming
Norsk: avlingsvern
Polski: ochrona zasiewów
Portuguęs: protecçăo das culturas
Русский: защита посевов
Slovenčina: ochrana rastlín
Slovenščina: zaščita pridelka
Svenska: växtskydd

 

Traitement phytosanitaire

Български: Фитосанитарно третиране
Čeština: čištění kořenové
Dansk: fytosanitćr behandling
Deutsch: Pflanzenschutzbehandlung
Ελληνικά: φυτοϋγειονομική επεξεργασία
English: phytosanitary treatment
English (US): phytosanitary treatment
Espańol: tratamiento fitosanitario
Eesti keel: taimestikpuhastus
Euskara: tratamendu fitosanitario
Suomi: tuholaisten hävittäminen kasveista
Magyar: növényegészségügyi kezelés
Italiano: trattamento fitosanitario
Nederlands: fytosanitaire behandeling
Norsk: fytosanitćr rensing
Polski: oczyszczanie roślinne
Portuguęs: tratamentos fitossanitários
Русский: фитосанитарная обработка
Slovenčina: fytosanitárna úprava
Slovenščina: fitosanitarno čiščenje vode
Svenska: sundhetsbehandling

 

Utilisation de pesticides

Български: Употреба на пестициди
Čeština: využití pesticidů
Dansk: brug af pesticider
Deutsch: Pestizideinsatz
Ελληνικά: αξιοποίηση των φυτοφαρμάκων
English: utilisation of pesticides
English (US): utilization of pesticides
Espańol: uso de plaguicidas
Eesti keel: pestitsiidikasutus
Euskara: pestiziden erabilera
Suomi: tuholaismyrkkyjen käyttö
Magyar: növényvédő szerek használata
Italiano: utilizzazione dei pesticidi
Nederlands: gebruik van insektenbestrijdingsmiddelen
Norsk: bruk av bekjempingsmiddel
Polski: stosowanie pestycydów
Portuguęs: utilizaçăo de pesticidas
Русский: использование пестицидов
Slovenčina: používanie pesticídov
Slovenščina: raba pesticidov
Svenska: användning av pesticider

 

Herbicide

عربي: مبيد الأعشاب الضارة
Български: Хербицид
Čeština: herbicid
Dansk: herbicid
Deutsch: Herbizid
Ελληνικά: ζιζανιοκτόνο
English: herbicide
English (US): herbicide
Espańol: herbicidas
Eesti keel: herbitsiid
Euskara: herbizida; belar-pozoi; belar-hiltzaile
Suomi: kasvimyrkky, rikkaruohomyrkky
Magyar: gyomirtó szer
Italiano: erbicida
Nederlands: herbicide
Norsk: ugressmiddel
Polski: herbicyd
Portuguęs: herbicidas
Русский: гербицид
Slovenčina: herbicíd
Slovenščina: herbicid
Svenska: ogräsbekämpningsmedel; herbicid

 

Désherbage

عربي: السيطرة على الأعشاب الضارة
Български: Контрол на бурените
Čeština: hubení plevele
Dansk: ukrudtsbekćmpelse
Deutsch: Unkrautbekämpfung
Ελληνικά: καταπολέμηση των ζιζανίων
English: weed control
English (US): weed control
Espańol: control de hierba
Eesti keel: umbrohutőrje
Euskara: belar gaiztoen kontrol; belar txarren kontrol
Suomi: rikkaruohojen torjunta
Magyar: gyomirtás
Italiano: controllo delle erbe infestanti
Nederlands: onkruidbestrijding
Norsk: ugrasbekjemping
Polski: odchwaszczanie
Portuguęs: ervas daninhas (controlo)
Русский: контроль за сорняками
Slovenčina: boj proti burine
Slovenščina: zatiranje plevela
Svenska: ogräsbekämpning

 

Fongicide

عربي: مضادات الفطريات
Български: Фунгицид
Čeština: fungicid
Dansk: svampedrćbende middel
Deutsch: Fungizid
Ελληνικά: μυκητοκτόνο
English: fungicide
English (US): fungicide
Espańol: fungicidas
Eesti keel: fungitsiid, seenetőrjevahend
Euskara: fungizida
Suomi: sienimyrkky, sienituhoaine
Magyar: gombaölőszer
Italiano: fungicida
Nederlands: schimmeldodend middel
Norsk: soppmiddel
Polski: środek grzybobójczy
Portuguęs: fungicidas
Русский: фунгицид
Slovenčina: fungicíd
Slovenščina: fungicid
Svenska: svampbekämpningsmedel; fungicid

 

Insecticide

عربي: مبيد حشري
Български: Инсектицид
Čeština: insekticid
Dansk: insekticid
Deutsch: Insektizid
Ελληνικά: εντομοκτόνο
English: insecticide
English (US): insecticide
Espańol: insecticidas
Eesti keel: insektitsiid, putukamürk
Euskara: intsektizida
Suomi: hyönteismyrkky
Magyar: rovarölőszer
Italiano: insetticida
Nederlands: insecticide
Norsk: insektmiddel
Polski: środek owadobójczy
Portuguęs: insecticidas
Русский: инсектицид
Slovenčina: insekticíd
Slovenščina: insekticid
Svenska: insektsdödande medel; insekticid

 

Engrais chimique

Български: Химически тор
Čeština: hnojivo chemické
Dansk: kunstgřdning
Deutsch: Chemischer Dünger
Ελληνικά: χημικό λίπασμα
English: chemical fertiliser
English (US): chemical fertilizer
Espańol: fertilizantes químicos
Eesti keel: mineraalväetis, kunstväetis
Euskara: ongarri kimiko; ongailu kimiko
Suomi: kemiallinen lannoite
Magyar: műtrágya
Italiano: fertilizzante chimico
Nederlands: chemische meststof
Norsk: kunstgjřdsel
Polski: nawóz chemiczny
Portuguęs: fertilizantes químicos
Русский: химическое удобрение
Slovenčina: umelé hnojivo
Slovenščina: umetno gnojilo
Svenska: konstgödsel

Fertilisation

Български: Торене на почвите
Čeština: hnojení půdy
Dansk: gřdskning
Deutsch: Düngung
Ελληνικά: λίπανση του εδάφους
English: soil fertilisation
English (US): soil fertilization
Espańol: fertilización del suelo
Eesti keel: väetamine
Euskara: lurzoruaren ongarritze
Suomi: maaperän lannoitus
Magyar: talajtrágyázás
Italiano: fertilizzazione del suolo
Nederlands: bodembemesting
Norsk: gjřdsling
Polski: nawożenie gleb
Portuguęs: fertilizaçăo do solo
Русский: удобрение почвы
Slovenčina: hnojenie pôdy
Slovenščina: gnojenje tal
Svenska: gödsling av jord

 

Technique culturale

عربي: تقنية الزراعة
Български: Фермерска техника
Čeština: praxe zemědělská
Dansk: dyrkningsmetode
Deutsch: Agrartechnik
Ελληνικά: τεχνική καλλιέργειας
English: farming technique
English (US): farming technique
Espańol: técnica de cultivo
Eesti keel: talupidamistehnika
Euskara: laborantza-teknika; nekazaritza-teknika
Suomi: maanviljelytekniikka
Magyar: gazdálkodási módszer
Italiano: tecnica colturale
Nederlands: landbouwtechniek
Norsk: landbruksmetode
Polski: agrotechnika
Portuguęs: técnicas agrícolas
Русский: сельскохозяйственные методы
Slovenčina: technika hospodárenia na pôde
Slovenščina: kmetijska tehnika
Svenska: lantbruksteknik

 

Méthodes agricoles

Български: Селскостопански метод
Čeština: metoda v zemědělství
Dansk: landbrugsmetode
Deutsch: Agrarmethode
Ελληνικά: γεωργική μέθοδος
English: agricultural method
English (US): agricultural method
Espańol: métodos agrícolas
Eesti keel: agrotehnika
Euskara: nekazaritzako metodo; laborantza-teknika
Suomi: maanviljelystekniikka
Magyar: mezőgazdasági módszer
Italiano: metodi agricoli
Nederlands: landbouwmethode
Norsk: jordbruksmetode
Polski: metody agrotechniczne
Portuguęs: sistemas de exploraçăo agrícola
Русский: агротехнические методы
Slovenčina: poľnohospodárska metóda
Slovenščina: metoda kmetijske pridelave
Svenska: jordbrukningsmetod

 

Culture fruitičre

عربي: زراعة الفاكهة
Български: Отглеждане на плодове
Čeština: pěstování ovoce
Dansk: frugtavl
Deutsch: Obstbau
Ελληνικά: καλλιέργεια οπωροφόρων/οπωροκομία
English: fruit cultivation
English (US): fruit cultivation
Espańol: cultivo de fruta
Eesti keel: puuviljandus
Euskara: fruta-laborantza; fruitu-laborantza
Suomi: hedelmänviljely
Magyar: gyümölcstermesztés
Italiano: frutticoltura
Nederlands: fruitteelt
Norsk: fruktdyrking
Polski: hodowla owoców
Portuguęs: fruticultura
Русский: выращивание фруктов
Slovenčina: pestovanie ovocia
Slovenščina: sadjarstvo
Svenska: fruktodling

 

Horticulture

عربي: علم البستنة
Български: Градинарство
Čeština: zahradnictví
Dansk: havebrug
Deutsch: Gartenbau
Ελληνικά: κηπουρική/φυτοκομία/κηπευτική
English: horticulture
English (US): horticulture
Espańol: horticultura
Eesti keel: aiandus
Euskara: baratzezaintza
Suomi: puutarhanhoito, puutarhaviljely
Magyar: kertészet
Italiano: orticoltura
Nederlands: tuinbouw
Norsk: hagebruk
Polski: ogrodnictwo
Portuguęs: horticultura
Русский: огородничество
Slovenčina: záhradníctvo
Slovenščina: vrtnarstvo, hortikultura
Svenska: trädgĺrdsodling; trägĺrdsnäring

 

Culture maraîchčre

Български: Пазарно градинарство
Čeština: pěstování ovoce a zeleniny na prodej
Dansk: erhvervsmćssig grřnsagsdyrkning
Deutsch: Hndelsgärtnerei
Ελληνικά: παραγωγή φρούτων και λαχανικών για την αγορά
English: market gardening
English (US): truck farming
Espańol: horticultura de mercado
Eesti keel: äriaiandus
Euskara: merkatu-baratzezaintza
Suomi: kauppapuutarhan pito
Magyar: nagybani gyümölcs- zöldségtermesztés
Italiano: orticoltura su larga scala
Nederlands: beroepsgroenteteelt
Norsk: handelsgartneri
Polski: ogrodnictwo
Portuguęs: horticultura de mercado
Русский: производство овощей и фруктов для продажи
Slovenčina: pestovanie zeleniny a ovocia na predaj
Slovenščina: komercialno sadjarstvo in vrtnarstvo
Svenska: kommersiell köksväxtodling

 

Viticulture

عربي: زراعة الكروم
Български: Лозарство
Čeština: vinohradnictví
Dansk: vinavl
Deutsch: Weinbau
Ελληνικά: αμπελουργία/αμπελοκαλλιέργεια
English: viticulture
English (US): viticulture
Espańol: viticultura
Eesti keel: viinamarjakasvatus
Euskara: mahastizaintza; mahasgintza
Suomi: viininviljely
Magyar: szőlészet
Italiano: viticoltura
Nederlands: wijnbouw
Norsk: vindyrking
Polski: uprawa winorośli
Portuguęs: viticultura
Русский: виноградарство
Slovenčina: vinohradníctvo
Slovenščina: vinogradništvo
Svenska: vinodling

 

Sylviculture

عربي: علم الغابات
Български: Горско стопанство
Čeština: lesnictví
Dansk: skovbrug
Deutsch: Forstwirtschaft
Ελληνικά: δασοπονία/δασοκομία/δασολογία
English: forestry
English (US): forestry
Espańol: silvicultura
Eesti keel: metsandus
Euskara: basogintza
Suomi: metsätalous
Magyar: erdészet
Italiano: attivitŕ forestali
Nederlands: bosbouw
Norsk: skogbruk
Polski: leśnictwo
Portuguęs: silvicultura
Русский: лесное хозяйство
Slovenčina: lesníctvo
Slovenščina: gozdarstvo
Svenska: skogsnäring; skogsbruk

 

Exploitation agricole

Български: Земеделски холдинг
Čeština: pozemek zemědělský
Dansk: landbrugsbedrift
Deutsch: Landwirtschaftliches Unternehmen
Ελληνικά: γεωργική εκμετάλλευση
English: agricultural holding
English (US): agricultural holding
Espańol: explotación agraria
Eesti keel: pőllumajandusettevőte
Euskara: nekazaritzako ustiategi; laborantzako ustiategi
Suomi: maatalouskiinteistö, tila
Magyar: mezőgazdasági holding
Italiano: azienda agricola
Nederlands: landbouwonderneming
Norsk: gĺrdsanlegg
Polski: gospodarstwo rolne
Portuguęs: empresas agrícolas
Русский: сельскохозяйственная единица
Slovenščina: kmetijsko posestvo
Svenska: jordbruksföretag

 

Production agricole

عربي: إنتاج زراعي
Български: Земеделско производство
Čeština: výroba zemědělská
Dansk: landbrugsproduktion
Deutsch: Agrarproduktion
Ελληνικά: γεωργική παραγωγή
English: agricultural production
English (US): agricultural production
Espańol: producción agrícola
Eesti keel: pőllumajandustoodang
Euskara: nekazaritza-produkzio; laborantza-produkzio; nekazaritza-ekoizpen; laborant
Suomi: maataloustuotanto
Magyar: mezőgazdasági termelés
Italiano: produzione agricola
Nederlands: landbouwproductie
Norsk: jordbruksproduksjon
Polski: produkcja rolna
Portuguęs: produçăo agrícola
Русский: сельскохозяйственное производство
Slovenčina: poľnohospodárska produkcia
Slovenščina: kmetijska pridelava
Svenska: jordbruksproduktion

 

Rendement (agricole)

عربي: غلة (زراعة)
Български: Добив (сел.стоп.)
Čeština: úroda
Dansk: afkast
Deutsch: Ertrag (landwirtschaftlich)
Ελληνικά: απόδοση (γεωργικής παραγωγής)
English: yield (agricultural)
English (US): yield (agricultural)
Espańol: cosecha (agrícola)
Eesti keel: saak (pőllum)
Euskara: etekin (nekazaritzan); errendimendu (nekazaritzan)
Suomi: sato; antaa satoa
Magyar: hozam (mezőgazdaság)
Italiano: rendimento (agricoltura)
Nederlands: oogst
Norsk: avkastning (landbruk)
Polski: plon
Portuguęs: rendimento (agricultura)
Русский: урожай
Slovenčina: úroda
Slovenščina: pridelek, letina
Svenska: avkastning

 

Exploitation mixte

عربي: زراعة وتربية مختلطة
Български: Смесено фермерство/селско стопанство
Čeština: zemědělství smíšené
Dansk: flerafgrřde
Deutsch: Landwirtschaftlicher Mischbetrieb
Ελληνικά: μικτή καλλιέργεια
English: mixed farming
English (US): mixed farming
Espańol: granja agropecuaria
Eesti keel: segapőllumajandus
Euskara: nekazaritza misto
Suomi: maanviljelys ja karjanhoito samalla tilalla
Magyar: vegyes gazdálkodás
Italiano: coltura mista
Nederlands: gemengd (landbouw)bedrijf
Norsk: allsidig jordbruk
Polski: gospodarka mieszana uprawowo-hodowlana
Portuguęs: agricultura mista
Русский: смешанное фермерское хозяйство
Slovenčina: zmiešané poľnohospodárstvo
Slovenščina: mešano kmetijstvo
Svenska: blandjordbruk

 

Production animale

عربي: إنتاج حيواني
Български: Производство на животни (животинска продукция)
Čeština: výroba živočišná
Dansk: husdyrproduktion
Deutsch: Tierproduktion
Ελληνικά: ζωική παραγωγή
English: animal production
English (US): animal production
Espańol: producción animal
Eesti keel: loomakasvatus
Euskara: animalia-produkzio; animalia-ekoizpen
Suomi: eläintuotanto
Magyar: állatszaporítás
Italiano: produzione animale
Nederlands: dierlijke productie
Norsk: husdyrproduksjon
Polski: produkcja zwierzęca
Portuguęs: produçăo animal
Русский: производство животноводческой продукции
Slovenčina: živočíšna produkcia
Slovenščina: živinorejska proizvodnja
Svenska: animalieproduktion

 

Élevage

Български: Животновъдство
Čeština: výroba živočišná
Dansk: dyreavl
Deutsch: Tierhaltung
Ελληνικά: ζωοτεχνία
English: animal husbandry
English (US): animal husbandry
Espańol: granja ganadera
Eesti keel: loomakasvatus
Euskara: zooteknia; abeltzaintza
Suomi: karjanhoito
Magyar: állattenyésztés
Italiano: allevamento di animali
Nederlands: veehouderij
Norsk: husdyrbruk
Polski: hodowla zwierząt
Portuguęs: pecuária
Русский: животноводство
Slovenčina: živočíšna výroba
Slovenščina: vzreja živali
Svenska: djuruppfödning

 

Animal d'élevage

Български: Селскостопанско животно
Čeština: zvíře hospodářské
Dansk: husdyr
Deutsch: Vieh
Ελληνικά: (εκτρεφόμενο) ζώο αγροκτήματος
English: farm animal
English (US): farm animal
Espańol: animal del campo
Eesti keel: pőllumajandusloom
Euskara: abere
Suomi: kotieläin
Magyar: tenyészállat
Italiano: animale di fattoria
Nederlands: landbouw(huis)dier
Norsk: husdyr
Polski: zwierzęta hodowlane
Portuguęs: animais domésticos
Русский: животное, выращиваемое на ферме
Slovenčina: hospodárske zviera
Slovenščina: živina na kmetiji
Svenska: husdjur

 

Médecine vétérinaire

Български: Ветеринарна медицина
Čeština: lékařství veterinární
Dansk: veterinćrmedicin
Deutsch: Tiermedizin
Ελληνικά: κτηνιατρική
English: veterinary medicine
English (US): veterinary medicine
Espańol: medicina veterinaria
Eesti keel: vetrinaarmeditsiin
Euskara: albaitari-medikuntza
Suomi: eläinlääketiede
Magyar: állategészségügy
Italiano: medicina veterinaria
Nederlands: diergeneeskunde
Norsk: veterinćrmedisin
Polski: weterynaria
Portuguęs: medicina veterinária
Русский: ветеринария
Slovenčina: veterinárna medicína
Slovenščina: veterinarstvo, veterina
Svenska: veterinärmedicin

 

Législation agricole

Български: Закон за селското стопанство
Čeština: legislativa zemědělská
Dansk: landbrugslovgivning
Deutsch: Agrarrecht
Ελληνικά: νομοθεσία στον τομέα της γεωργίας
English: agricultural legislation
English (US): agricultural legislation
Espańol: legislación agrícola
Eesti keel: agraarőigus
Euskara: nekazaritza-legeria; laborantza-legeria
Suomi: maatalouslainsäädäntö
Magyar: mezőgazdasági jogszabályok
Italiano: legislazione agricola
Nederlands: landbouwwetgeving
Norsk: landbrukslovgivning
Polski: prawodawstwo dotyczące rolnictwa
Portuguęs: legislaçăo agrícola
Русский: сельскохозяйственное право
Slovenčina: poľnohospodárska legislatíva
Slovenščina: kmetijska zakonodaja
Svenska: lagstiftning pĺ jordbrukets omrĺde

 

Batiment de ferme

عربي: مسكن المزرعة
Български: Фермерско здание
Čeština: budova zemědělská
Dansk: gĺrd
Deutsch: Bauernhof
Ελληνικά: αγροτικό οίκημα/αγροικία
English: farm building
English (US): farm building
Espańol: edificio agrícola
Eesti keel: pőllumajandusehitis
Euskara: nekazaritzako eraikin; laborantzako eraikin
Suomi: maatalousrakennus
Magyar: gazdasági épület
Italiano: casa colonica
Nederlands: boerderij
Norsk: gĺrdsbygning
Polski: budynki gospodarcze
Portuguęs: edifícios rurais
Русский: жилой дом на ферме
Slovenčina: hospodárska budova
Slovenščina: kmečka hiša
Svenska: bondgĺrd; gĺrd

 

Aménagement du territoire

عربي: تخطيط استخدامات الأراضي
Български: Планиране на земеползването
Čeština: plánování využití půdy
Dansk: fysisk planlćgning
Deutsch: Flächennutzungsplanung
Ελληνικά: χωροταξικός σχεδιασμός
English: land use planning
English (US): land use planning
Espańol: planificación del uso de tierras
Eesti keel: maakasutuse planeerimine, territoriaalplaneerimine
Euskara: lurra erabiltzeko plangintza
Suomi: kaavoitus, maankäytön suunnittelu
Magyar: földhasználat tervezése
Italiano: pianificazione dell'utilizzazione del territorio
Nederlands: grondgebruiksplanning
Norsk: arealbruksplanlegging
Polski: planowanie przestrzenne
Portuguęs: ordenamento do território
Русский: планирование землепользования
Slovenčina: plánovanie využitia krajiny
Slovenščina: načrtovanje rabe tal
Svenska: planering av markanvändning

 

Espace rural

Български: Селски район
Čeština: oblast venkovská
Dansk: landdistrikt
Deutsch: Ländlicher Raum
Ελληνικά: αγροτική περιοχή
English: rural area
English (US): rural area
Espańol: zonas rurales
Eesti keel: maakoht, maapiirkond
Euskara: landa
Suomi: maaseutu, haja-asutusalue
Magyar: vidéki terület
Italiano: area rurale
Nederlands: platteland
Norsk: distriktsomrĺde
Polski: tereny wiejskie
Portuguęs: áreas rurais
Русский: сельский район
Slovenčina: vidiek
Slovenščina: podeželsko območje
Svenska: lantligt omrĺde

 

Terre agricole

Български: Земеделска земя
Čeština: půda zemědělská
Dansk: landbrugsjord
Deutsch: Agrarraum
Ελληνικά: γεωργική έκταση
English: agricultural land
English (US): agricultural land
Espańol: suelo agrícola
Eesti keel: pőllumajandusmaa
Euskara: nekazaritza-lur; laborantza-lur
Suomi: viljelysmaa, maatalousmaa
Magyar: mezőgazdasági terület
Italiano: terreno agricolo
Nederlands: landbouwgrond
Norsk: jordbruksomrĺde
Polski: grunty rolne
Portuguęs: solos agrícolas
Русский: сельскохозяйственные угодья
Slovenčina: poľnohospodárska pôda
Slovenščina: kmetijska površina
Svenska: jordbruksmark

 

Champ

Български: Поле
Čeština: pole
Dansk: mark
Deutsch: Ackerland
Ελληνικά: πεδίο/αγρός/ύπαιθρος/περιοχή ορυχείου (πετρελαιοπηγής)
English: field
English (US): field
Espańol: campo
Eesti keel: pőld, nurm; väli
Euskara: alor; soro; sail; arlo;
Suomi: pelto, kenttä
Magyar: mező
Italiano: campo
Nederlands: akker
Norsk: ĺker
Polski: pole
Portuguęs: campos
Русский: поле
Slovenčina: pole
Slovenščina: polje
Svenska: fält; ĺker; äng; mark; omrĺde; gebit; fack

 

Paturage

Български: Пасище
Čeština: pastvina
Dansk: grćs
Deutsch: Weide
Ελληνικά: βοσκότοπος/βοσκή
English: pasture
English (US): pasture
Espańol: pastos
Eesti keel: karjamaa
Euskara: bazkaleku; larre; alha
Suomi: laidun
Magyar: legelő
Italiano: prateria da pascolo
Nederlands: (graas)weide
Norsk: beitemark
Polski: pastwisko
Portuguęs: pastagens
Русский: пастбищное угодье
Slovenčina: pastvina
Slovenščina: pašnik
Svenska: betesmark

 

Récolte

Български: Реколта
Čeština: sklizeň
Dansk: hřst
Deutsch: Ernte
Ελληνικά: συγκομιδή
English: harvest
English (US): harvest
Espańol: cosecha
Eesti keel: saak, viljasaak
Euskara: uzta
Suomi: sadonkorjuu, korjata sato
Magyar: betakarítás
Italiano: raccolto
Nederlands: oogst
Norsk: hřsting
Polski: żniwo
Portuguęs: colheitas
Русский: урожай
Slovenčina: žatva
Slovenščina: pridelek, žetev
Svenska: skörd

 

Yuliya

 2006  -  2007  - 2009 - 2010

Pan-european association of farmers and distributors of plant health products and veterinary medicines working together against dysfunctional factors adversely affecting the market. 

جمعية فلاحين البلدان الأوروبية و موزعي مواد حماية النباتات و الأدوية البيطرية الناشطين ضد عدم توازن الأسواق  

欧洲农用化学品用户与分销商协 

Pan europćisk sammenslutning af landmćnd samt distributřrer af plantebeskyttelsesmidler og veterinćr medicin arbejder sammen mod dĺrligt fungerende faktorer, som pĺvirker markedet negativt.

Pan-europäischer Verband von Landwirten und Vertreibern von Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneien in aktiver Zusammenarbeit gegen Funktionsstörungen, die sich negativ auf den Markt auswirken. 

Association paneuropéenne des agriculteurs et distributeurs de produits de la protection des cultures et médicaments vétérinaires actifs contre les dysfonctionnements du marché

Pan-European Associazione dei coltivatori e distributori di prodotti fitosanitari e veterinari operante contro fattori disfunzionali avversi che affliggono il mercato 

Asociatia paneuropeeana a agricultorilor si distributorilor de produse ale protectiei culturilor si medicamente veterinare active contra proastei functionari a pietei  /   

Пан-европейская ассоциация фермеров и дистрибьюторов пестицидов и ветеринарных препаратов, совместно работающих против дисфункциональных факторов, неблагоприятно влияющих на рынок  /

Pan-Euroopan maanviljelijöiden sekä kasvinsuojeluaineiden ja eläinlääkkeiden jakelijoiden yhdistys, joka toimii yhdessä markkinoihin negatiivisesti vaikuttavia häiriötekijöitä vastaan.

He@ve łegjesHeerłeve mebIe kesŔ efkeŔmeeve Deewj HeeoHe mJeemLe GlHeeo SJeb HeMeg oJee kesŔ efJelejkeŔ SkeŔ meeLe efceuekeŔj yeepeej Hej HeleerkegŔue ŇeYeeJe[euevesJeeues og<¬eŔerłeelcekeŔ IeěkeŔeW kesŔ efKeueeHeŔ keŔece keŔj jns nw ~

 Devanagari

  BBC - fonts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël

Logo