AUDACE

Zrzeszenie Użytkowników i Dystrybutorów Europejskiej Agrochemii

 

 

 

  STATUT  

2007

 

 

 

 

PRZEDMOWA

 

Zadaniem rolnictwa w XXI wieku jest wyżywienie wzrastającej liczby ludności przy zastosowaniu metod upraw zrównoważonych. Według powszechnie uznanej definicji chodzi o to, by zmierzając do tego celu, jednocześnie nie odebrać przyszłym pokoleniom możliwości jego realizacji według tej samej koncepcji.

 

Odpowiedzialność uczestniczących podmiotów polega na sporządzeniu bilansu porównawczego między stosowaniem środków ochrony roślin (PPP- ŚOR) a rolnictwem opartym na podstawowej zasadzie poszanowania zdrowia i środowiska.

 

Absurdalnym byłoby twierdzić, że bilans ten nie byłby zależny od warunków stosowania Środków Ochrony Roślin. Wykorzystywane w rolnictwie praktyki stanowią tylko jeden z aspektów zrównoważonego stosowania Środków Ochrony RoŚlin; tak jak ich używanie stanowi tylko jeden z wielu aspektów całej zrównoważonej działalności ludzkiej.

 

Rodzaj i stosowanie środków ochrony roślin ingerują w ekosystemy w różny sposób.

Zarówno przepisy regulujące stosowanie środków ochrony roślin jak i ich wdrażanie, wpływają na względną nieszkodliwość lub toksyczność środków ochrony roślin w naszym otoczeniu.

 

Użytkownicy i dystrybutorzy środków ochrony roślin zauważyli występowanie pewnych nieprawidłowości,  szkodliwych zarówno dla zasadnego stosowania produktów jak i dla rynku.

 

Można przypuszczać, że nieprawidłowości te wynikają z założeń natury prawnej, administracyjnej i handlowej.

 

Pod względem prawnym i administracyjnym, francuskie prawo ustawodawcze i przepisy wykonawcze bardzo ostrożnie rozważają całkowite przyjęcie wspólnotowych rozporządzeń dotyczących swobodnego przepływu towarów i produktów w zakresie środków ochrony roślin.

 

Tymczasem jak się okazuje, na płaszczyźnie handlowej, producenci odgrodzili rynek krajowy od reszty pańsw Unii Europejskiej, stosując strategię dystrybucji selektywnej, która w konsekwencji prowadzi do wyeliminowania wolnej konkurencji ze szkodą dla wszystkich użytkowników, tak profesjonalnych jak i prywatnych, a zwłaszcza rolników, ogrodników, projektantów terenów zielonych, samorządów publicznych,...

 

Dlatego też, z uwagi na konieczność wprowadzenia rygorystycznych norm, regulujących stosowanie i dystrybucję środków ochrony roślin, odpowiednie władze wykonawcze podjęły decyzję o kontroli zasad prawidłowego użytku i przepisowego dopuszczania ich do obrotu,  gwarantując w ten sposób wyższy poziom ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.

 

Ponadto, zmobilizowanie tak ogromnych środków po stronie przemysłu i władz wspólnotowych i krajowych właściwych w sprawach oceny i zarządzania ryzyka, wobec rozproszonej grupy użytkowników Środków ochrony roślin, nie pozostawia żadnej wątpliwości co do źródła potencjalnych słabości jakiejkolwiek strategii zmierzającej do gospodarki zrównoważonej.

 

Z tych powodów, działając na podstawie ustawy z 1 lipca 1901, użytkownicy i dystrybutorzy sektora agrochemii postanowili dobrowolnie utworzyć Zrzeszenie, którego głównymi celami są :

 

 

- powołanie do życia systemu adekwatnych usług, których celem jest zbieranie informacji i sporządzanie dokumentacji na temat istniejących i przyszłych norm regulujących stosowanie i dystrybucję środków ochrony roślin.

 

- obrona i reprezentacja wspólnych interesów swoich członków i zwolenników, w granicach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

 

- wypracowanie własnych sposobów kontroli prawidłowego stosowania norm i przepisów regulacyjnych, poszanowania prawa i zasad wolnego handlu.

 

Na zakończenie dodajmy, że niewątpliwie pożyteczne okazałoby się rozpatrzenie zagadnienia zrównoważonego stosowania Środków ochrony roślin z punktu widzenia prawdziwej troski o "Dobro wspólne". Zatem, zanim podejmiemy kontrolę nad poszanowaniem ustalonych norm, czyż nie byłoby wskazane dokonać wpierw całościowej oceny ogólnych kierunków produkcji żywnościowej i stosowania Środków ochrony roślin ?

Jakim rodzajom produkcji rolno-spożywczej sprzyjają rozporządzenia ? Jaki typ zachowań promują? A wreszcie, czy obecna organizacja przepisów regulacyjnych i  waga komunikacji płynącej ze strony przemysłu agrochemicznego naprawdę wspomagają wprowadzenie modelu rolnictwa zmierzającego do zrównoważonego rozwoju ?

 


ARTYKUŁ I - Nazwa

 

Na podstawie ustawy z 1 lipca 1901 i dekretu z 16 sierpnia 1901 zostaje utworzone zrzeszenie o nazwie:

 

ZRZESZENIE UŻytkownikŌw i DystrybutorŌw Europejskiej Agrochemii

 

w skrócie : A.U.D.A.C.E *

 

ARTYKUŁ II - Cel

 

Celem zrzeszenia jest :

 

-         jednoczenie podmiotów wprowadzających na rynek środki ochrony roślin, tj.: (importerów), wytwórców generyków, dystrybutorów, podmiotów zalecających stosowanie (propagatorów) i użytkowników środków ochrony roślin, lekarstw weterynaryjnych, a ogólniej, jakichkolwiek nakładów rolniczych przeznaczonych do ochrony roślin i zwierząt;

 

-         stworzenie forum refleksji na temat zasadnego stosowania środków ochrony roślin, zdefiniowanie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów i poinformowanie ich o niej, przyczynianie się do racjonalizacji stosowania środków i krzewienia racjonalnych zachowań;

 

-         umożliwienie użytkownikom i dystrybutorom uczestnictwa w wypracowaniu jasnych i zharmonizowanych przepisów regulacyjnych, tak aby były one zrozumiałe i możliwe do zaakceptowania przez wszystkich;

 

-         zgłaszanie podmiotom a w pierwszym rzędzie właściwym władzom wszelkich nieprawidłowości związanych z zasadami przyznawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie lub stosowanie ŚOR, szczególnie w zakresie redagowania kart bezpieczeństwa, etykietowania a zwłaszcza prezentacji, która mogłaby dotrzeć do użytkowników za pośrednictwem informacji reklamowych;

 

-         udział w ustanawianiu procedury przeglądu- po przyznaniu 'AMM' (wzajemnie uznawanych zezwoleń)

 

-         wykorzystanie w granicach możliwości własnych środków obserwacji i analizy, badanie wpływu Środków ochrony roślin na zdrowie i środowisko w perspektywie zrównoważonej gospodarki rolnej;

 

-         w analogicznej perspektywie rolnictwa opartego na zasadach zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju, zrzeszenie będzie mogło interesować się wszelkimi praktykami i przepisami dotyczącymi rolnictwa, jeżeli wydadzą mu się one sprzeczne z powyższym zamierzeniem; w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i środowiska, wynikającego z zastosowania Środków ochrony roślin, zrzeszenie ma za zadanie zawiadomić władze o zaistniałym przypadku i przedsięwziąć środki w celu położenia kresu zgłoszonemu naruszeniu norm;

 

-         reprezentacja i obrona interesów indywidualnych i zbiorowych swoich członków, użytkowników, producentów rolnych i dystrybutorów różnego rodzaju zaopatrzenia rolniczego, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, ... jak i zaopatrzenia sektora weterynaryjnego, powołanie do życia usług wzajemnej wymiany adekwatnej informacji i dokumentacji pomiędzy członkami, także w zakresie spraw spornych, w granicach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa i rozporządzeniach;

 

-         zgodnie z określonymi wyżej zasadami, analiza wszelkich zagadnień związanych z rolnictwem, z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych i odnoszących się do obowiązujących przepisów;

 

-         informowanie władz państw członkowskich lub innych krajów,  o skutkach stosowania Środków ochrony roślin. Realizacja wszelkich badań o charakterze środowiskowym lub humanitarnym na ten temat.

 

Ogólnie, podejmowanie lub popieranie wszelkich działań zmierzających do wspierania działalności swoich członków, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł konkurencji a zwłaszcza artykułów 420-1 i 462-1 Kodeksu Handlowego.

 

Zrzeszenie może, w granicach swoich uprawnień i nie dążąc do celów zarobkowych, oraz jeśli nie narusza to bezinteresownego charakteru jego działań, prowadzić działalność usługową, również odpłatnie, jeżeli działalność ta jest zgodna z celem, do którego urzeczywistnienia zrzeszenie zmierza.

 

Zrzeszenie może występować przed wszystkimi sądami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi, zarówno krajowymi jak wspólnotowymi i międzynarodowymi.

 

Zrzeszenie posiada zdolność prawną występowania przed wymiarem sprawiedliwości w celu obrony wspólnego interesu swoich członków, zwłaszcza jeżeli tego rodzaju działania zostały przewidziane w tekstach prawa o charakterze ustawodawczym lub wykonawczym.

 

Może ono również występować z powództwa cywilnego w sprawach karnych dotyczących ścigania za czyny, mogące naruszać interes zbiorowy jego członków lub interes samego zrzeszenia, jeżeli mieści się on w granicach celu statutowego.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, działając według wyżej wymienionych zasad, AUDACE ma również za zadanie zrzeszać podmioty zajmujące się dystrybucją, propagowaniem i stosowaniem leków weterynaryjnych, natomiast cel, do którego zrzeszenie zmierza w obszarze Środków ochrony roślin, może zostać przetransponowany na obszar leków weterynaryjnych, z poszanowaniem odpowiednio obowiązujących przepisów, nawet jeśli nie są identyczne.

 

Dążenie do tego celu jest całkowicie niezależne od jakichkolwiek dyskusji i przekonań natury politycznej.

 

ARTYKUŁ III - Okres działalności
 
Czas trwania Zrzeszenia jest przewidziany na 99 lat, licząc od daty opublikowania złożonej przez nie deklaracji założycielskiej w Dzienniku Urzędowym.

 

ARTYKUŁ IV - Siedziba Zrzeszenia

 

Siedziba zrzeszenia mieści się w : ZA de Largenté 32490 MONFERRAN (Francja).

 

Siedziba może zostać przeniesiona na mocy zwyczajnego postanowienia Zarządu, z wyjątkiem nabycia lub zbycia nieruchomości. Te przypadki wymagają zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.

 

 

ARTYKUŁ V - Skład
 
Zrzeszenie tworzą:

 

-         Członkowie honorowi, osoby fizyczne, założyciele Zrzeszenia, i/lub osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Zrzeszenia; członkowie ci są zwolnieni z opłat składek członkowskich i innych świadczeń/wkładów;

 

-         Członkowie czynni, którzy regularnie płacą składki i dokonują świadczeń/ wkładów na rzecz zrzeszenia według zasad przewidzianych w niniejszym statucie i w ewentualnym regulaminie wewnętrznym.

ARTYKUŁ VI - Warunki członkostwa
 
Aby stać się członkiem Zrzeszenia należy uzyskać akceptację Zarządu, który podczas każdego z zebrań  rozpatruje pisemne wnioski o przyjęcie w poczet członków.

 

ARTYKUŁ VII - Członkowie czynni

 

Członkowie czynni to rolnicy i inni użytkownicy Środków ochrony roślin, związki zawodowe, spółdzielnie, rolnicze centrale zakupów, propagatorzy środków, dystrybutorzy dla rynków rolnych, terenów zielonych i ogrodów, producenci środków agrochemicznych a także hodowcy, którzy stosują leki weterynaryjne, weterynarze i producenci leków weterynaryjnych.

 

Członkowie czynni mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi.

Osoby prawne są reprezentowane na Zgromadzeniach Członków i ewentualnie w Zarządzie, przez swych ustawowych przedstawicieli lub inne osoby fizyczne wyznaczone na mocy prawomocnego pełnomocnictwa.

 

Członkowie czynni, po zaakceptowaniu ich kandydatury przez Zarząd, są zobowiązani wpłacić składkę roczną za rok kalendarzowy; Składkę należy uiścić w dniu wstąpienia do zrzeszenia. W przypadku wstąpienia do zrzeszenia w trakcie roku kalendarzowego, składkę nalicza się proporcjonalnie do miesięcy pozostałych do końca roku.

 

Ustalenie wysokości składki należy do wyłącznej kompetencji Rocznego (Walnego) Zgromadzenia Członków.

 

Odkupienie składki i/lub wkładu jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych okolicznościach i przy przychylnej opinii Zarządu.

 

Członkowie czynni zobowiązani są jednoczyć wiedzę i działania w dążeniu do realizacji celu Zrzeszenia.

 

 

ARTYKUŁ VIII - Wystąpienie - Skreślenie- Wykluczenie

 

Członkostwo ustaje w następujących przypadkach :

 

-         poprzez wystąpienie  ze zrzeszenia,

 

-         na skutek regulaminowego skreślenia z listy, gdy członek przestaje odpowiadać wymaganiom przewidzianym w zasadach członkostwa,

 

-         na skutek zgonu lub niezdolności osoby fizycznej,

 

-         wskutek likwidacji, rozwiązania, zbycia, wchłonięcia i/lub wskutek istotnej zmiany statutu i/lub celu założycielskiego podmiotu posiadającego osobowość prawną,

 

-         na mocy decyzji o wykluczeniu podjętej przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek i/lub z ważnego (istotnego) powodu, a szczególnie choć nie wyłącznie, za postawę lub działania godzące w interesy Zrzeszenia, przynoszące szkodę dobremu funkcjonowaniu lub dalszemu działaniu na rzecz osiągnięcia celu Zrzeszenia, po uprzednim zawiadomieniu członka listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, wzywającym go do stawienia się przed Zarządem w celu złożenia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów.

 

 

 

 

 

ARTYKUŁ IX - Środki (realizacji celu)

 

Zrzeszenie posiada następujące środki (materialne) :

 

-  składki i wkłady

-  zysk zrealizowany z przychodów finansowych,

-  wynagrodzenie za usługi świadczone dla osób trzecich,

-  darowizny i zapisy testamentowe,

-  wniesienie nieruchomości lub praw korzystania,

-  dotacje.

 

ARTYKUŁ X - Prezes

 

Prezes Zrzeszenia jest jednocześnie Prezesem Zarządu i Przewodniczącym biura (sekretariatu). Kadencja Prezesa trwa trzy lata.

Prezes jest  wybierany co trzy lata na Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym, przy okazji zmiany Zarządu.

Prezes może zostać ponownie wybrany, jego kadencja nie jest ograniczona w czasie.

 

Prezes reprezentuje Zrzeszenie we wszelkich sprawach natury cywilnej (codziennych). Prezes zastępuje zrzeszenie przed wymiarem sprawiedliwości, zwołuje Zgromadzenie Ogólne i Zarząd.

Prezes może upoważnić pisemnie innego członka biura do dokonania określonej czynności.

 

W przypadku zakupu lub zbycia majątku ruchomego koniecznego dla funkcjonowania Zrzeszenia, a którego wartość (zakupu lub sprzedaży) przekracza 7 500 € (siedem tysięcy pięćset €), Prezes lub jego pełnomocnik zobowiązany jest uzyskać  wcześniejszą, wyraźną zgodę Zarządu.

 

Po zasięgnięciu opinii biura, Prezes może podejmować decyzje wstąpienia na drogę sądową.

 

 

ARTYKUŁ XI - Zarząd

 

            XI - 1 - SKŁAD

Zrzeszeniem kieruje Zarząd w składzie :

 

-  Prezes Zrzeszenia,

- 9 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 3 lat.

 

Każdy z członków Zarządu może co  3 lata zostać zastąpiony przez inną osobę.

Każdy z członków Zarządu może zostać ponownie wybrany, jego kadencja nie jest ograniczona w czasie.

 

W przypadku niepełnego składu, Zarząd przewiduje tymczasowe zastępstwo wcześniej powołanego do Zarządu członka (poprzez kooptację).  Brakujący członkowie zostają zastąpieni ostatecznie podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego. Ich kadencja ustaje z chwilą ustania kadencji regularnie powoływanych członków.

 

W skład Zarządu nie może wchodzić osoba niepełnoletnia.

 

            XI - 2 - BIURO

 

Co 3 lata, na wniosek pełniącego funkcję Prezesa, w drodze tajnego głosowania Zarząd powołuje spośród swoich członków biuro, w którego skład, poza Prezesem wchodzą :

 

-  Vice-Prezes a jeżeli zachodzi potrzeba, drugi Vice-Prezes,

-  Sekretarz a jeżeli zachodzi potrzeba, zastępca Sekretarza,

-  Skarbnik, a jeżeli zachodzi potrzeba, zastępca Skarbnika.

 

            XI - 3 - UPRAWNIENIA

 

Zarząd posiada najszerszy zakres uprawnień w podejmowaniu decyzji, z zastrzeżeniem tych postanowień, które należą do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego i Prezesa. Zarząd kontroluje pracę biura.

Jakiekolwiek nabycie lub zbycie majątku nieruchomego wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Zgromadzenia Ogólnego.

 

 

            XI - 4 - ZWOŁANIE (ZARZĄDU) -OBRADY

 

Zarząd zostaje zwołany przez Prezesa lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu. Każdego z członków Zarządu może reprezentować pełnomocnik, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podczas tego samego zebrania każdy z członków może dysponować tylko jednym pełnomocnictwem. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych lub reprezentowanych; w przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa jest decydujący.

Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez ważnego usprawiedliwienia, będzie uważana za zrzeczenie się członkostwa w Zarządzie.

Członek wybrany (powołany), zostanie wówczas zastąpiony według zasad przewidzianych w artykule XI.1 niniejszego statutu.

 

 

ARTYKUŁ XII - Zgromadzenie Ogólne

        

         XII - 1 - SKŁAD

 

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne składa się ze wszystkich członków Zrzeszenia, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i świadczeń na rzecz zrzeszenia.

Każdy z członków posiada jeden głos.

Każdego z członków może reprezentować inny członek zrzeszenia, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Każdy z członków, podczas obrad tego samego Zgromadzenia, może dysponować tylko jednym pełnomocnictwem.

Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki chyba, że Zgromadzenie Ogólne postanowi inaczej.

W przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa jest decydujący.

 

 

            Xll - 2 - Zwyczajne zgromadzenie Ogolne

 

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zostaje zwołane corocznie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Członkowie Zrzeszenia zostają zawiadomieni przez Prezesa o zwołaniu zgromadzenia co najmniej 15 dni przed ustaloną datą obrad.

Porządek obrad jest określony w zawiadomieniach.

 

Prezes, wraz z członkami Zarządu przewodniczy Zgromadzeniu i przedstawia sytuację prawną Zrzeszenia.

Skarbnik składa sprawozdanie z zarządzania i przedstawia Zgromadzeniu bilans w celu uzyskania aprobaty (absolutorium)  Zgromadzenia.

Następnie przedstawiony zostaje porządek obrad i odbywają się obrady.

Podczas Zgromadzenia poruszane są wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych lub reprezentowanych.

 

Następnie, po wyczerpaniu spraw skierowanych pod obrady i jeżeli zachodzi taka potrzeba, zostają zastąpieni członkowie Zarządu odchodzący, rezygnujący z funkcji, uważani za zrzekających się członkostwa, lub wykluczeni.

 

Ostatecznie, jeżeli zachodzi taki przypadek, następuje wybór Prezesa.

 

            Xll - 3 - Nadzwyczajne zgromadzenie Ogólne

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba lub na wniosek połowy członków plus jeden (51%), Prezes zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne, według zasad przewidzianych dla zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.

 

Jakiekolwiek nabycie lub pozbycie się majątku nieruchomego, dokonanie zmian statutowych Zrzeszenia, jak i jego rozwiązanie, są sprawami należącymi do zakresu kompetencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, które podejmuje uchwały większością dwóch trzecich głosów członków obecnych lub reprezentowanych.

 

           

ARTYKUŁ XIII - Regulamin wewnętrzny

 

Regulamin wewnętrzny może zostać sporządzony na wniosek biura Zarządu. Regulamin zostaje poddany aprobacie Zgromadzenia Ogólnego.  

 

Ewentualny regulamin zostaje ustanowiony w celu ustalenia punktów nie przewidzianych w statucie, szczególnie tych, które odnoszą się do zarządzania wewnętrznego Zrzeszeniem.

 

 

ARTYKUŁ XIV - Rozwiązanie

 

W przypadku rozwiązania Zrzeszenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne powołuje likwidatora lub likwidatorów, a aktywa jeżeli istnieją, zostają przeznaczone zgodnie z zasadami artykułu 9 ustawy z 1 lipca 1901 i z dekretem z 16 sierpnia 1901.

 

 

 

 

 

 

Prezes                                              Główny Sekretarz                                        Skarbnik

Daniel ROQUES                  Stéphane DELAUTRE-DROUILLON                    Philippe ARNAUD

 

 

---------------------------------------------------------

Przypis tłumacza:

(*w języku francuskim 'audace' znaczy 'śmiałość')

 

 

 

 

 

 

AUDACE

ZRZESZENIE UŻytkownikŌw i DystrybutorŌw Europejskiej Agrochemii

ZA de Largenté
F-32490 MONFERRAN

 

Association loi 1901 – Boîte Postale 27 – 41600 NOUAN LE FUZELIER – Président Monsieur Daniel ROQUES

Téléphone : 02.54.96.88.13 – Télécopie : 02.54.88.41.84 – Internet : http://www.audace.org – E-mail : roques.audace@club-internet.fr